Aanbod

De AED kent verschillende begeleidingsvormen. We maken altijd een zorgvuldige inschatting welke begeleidingsvorm het meest passend is.

De verschillende vormen van ondersteuning die wij bieden zijn:

Begeleiding binnen de klas

De ondersteuning van de AED kan binnen de klas gegeven worden. Binnen de klas kunnen we drie vormen van ondersteuning inzetten:

Coaching

De begeleider van de AED brengt de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart door gesprekken te voeren met de leerling, de leraar en de ouders en door observaties te doen.
De begeleider coacht de leerkracht in het ondersteunen van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.

Groepsondersteuning

De begeleider van de AED biedt groepsondersteuning. Dat doen we in groepen waarin door uiteenlopende redenen de sfeer onder druk komt te staan. Ook in deze situatie gaat de begeleider in gesprek met de leraar en de leerlingen en wordt er geobserveerd. De begeleider stelt een plan van aanpak op en helpt de leraar het plan in te zetten in de klas.

Co-teaching

De begeleider van de AED biedt co-teaching. Hierbij staat de begeleider letterlijk naast de leraar in de klas. Op deze manier kan samen met de leraar in kaart gebracht worden wat de onderwijsbehoeften van een leerling of een groep zijn. Vervolgens kan de juiste interventie gekozen worden en kunnen de begeleider en de leraar de interventie samen in de klas introduceren aan de leerling of de groep.

Begeleiding buiten de klas

De ondersteuning kan buiten de klas plaatsvinden. Buiten de klas kunnen we drie vormen van ondersteuning inzetten:

Advies en Begeleiding

De begeleider van de AED voert samen met de leraar en vaak ook de intern begeleider van de school gesprekken met ouders over de begeleiding van de leerling op school. De begeleider van de AED geeft hierbij de school en de ouders advies en begeleidt de school bij het opstellen van een passend plan of een ontwikkelingsperspectief.

Leerlingbegeleiding

De begeleider van de AED kan een leerling (of een groepje leerlingen) individuele begeleiding bieden buiten de klas. Hierbij wordt gericht gewerkt aan het uitbreiden van kennis, zoals bijvoorbeeld bij psycho-educatie het geval is. Ook kan de leerlingbegeleiding zich richten op het uitbreiden van vaardigheden, zoals op het gebied van de executieve functies. De begeleider kan op verschillende gebieden begeleiding bieden.

Scholing en Intervisie

De begeleider van de AED kan scholing en intervisie bieden aan het schoolteam of een deel van het schoolteam. Dat kan over uiteenlopende onderwerpen.

Scholing & intervisie

Naast ondersteuning die direct op een leerling of groep gericht is, bieden wij ook scholing en intervisie op onze expertisegebieden.

De scholing kan gericht zijn op een schoolteam of een deel van een schoolteam en heeft altijd tot doel leraren verder toe te rusten op het geven van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

We bieden onder meer ervaringscircuits, workshops, trainingen van meerdere bijeenkomsten, intervisie en invulling voor studiedagen.

Klik hier (pdf) voor een greep uit de onderwerpen waarover wij scholing kunnen verzorgen.

Wij verzorgen scholing op maat. Wil je meer weten over de opties, neem dan contact op met Barbara van Altena, scholingscoördinator

We bieden onder meer:

{

De uitspraak over het effect van druppels in witte verf zette mij aan het denken: soms denk je dat je weinig invloed hebt maar heb je wel degelijk invloed op de ontwikkeling van een kind.

Over workshop Traumasensitief onderwijs
{

Ik geloof weer in de kracht van het kind. Met de steun van school en thuis zal het kind dat er veerkrachtig uit komen.

Over workshop Traumasensitief onderwijs
{

Dat een Time-in voor kinderen met een trauma passender is dan een Time-out vond ik een eye opener!

Over workshop Traumasensitief onderwijs
{

De EHBO doos: eerste hulp bij onrust: dat is een mooi hulpmiddel!

Over workshop Traumasensitief onderwijs
{

Ik heb begrip gekregen voor de problematiek van de leerling, en kan nu achter het gedrag van deze leerling kijken.

Over workshop Traumasensitief onderwijs
{

Ik weet nu dat ik bij een leerling met ADHD moet blijven benoemen wat er goed gaat.

Over workshop ADHD
{

Ik heb veel van deze workshop geleerd. Ik ga tot de herfstvakantie elke dag een groepsvormingsactiviteit doen!

Over workshop Hoe maak ik van mijn klas een groep?
{

Het was erg fijn om zelf te ervaren hoeveel effect bewegen heeft op leren.

Over workshop Brein & bewegen

Wil je meer weten?